За училището

Съгласно заповед № Д-2 от 1971 г. на министъра на народната просвета и Заповед № 314/16.04.1971 г. на министъра на правосъдието, всички училища при затворите стават самостоятелни.

Учебната 1971/1972 година е начална за самостоятелното училище и особено значима с факта, че на 1 декември 1971 година то приема честта и отговорността да носи името на своя патрон Аргира Жечкова – ОВУ „Аргира Жечкова“.

От учебната 1988/1989 година Вечерно ЕСПУ към затвора Сливен се трансформира във Вечерно средно професионално-техническо училище, съгласно заповед № РД/4 – 48/12.09.1988 г. на министъра на образование.

Със заповед на РД –09-332/07.04.2003 г. Министъра на образованието и науката, трансформира Средно професионално-техническо училище „Аргира Жечкова“ във Вечерно професионално училище.

В началото на 2011 година училището разширява своя обхват, като към него са разкрити паралелки, начален етап на основно образование, в Затворите – Бургас и Варна. Увеличава се значително екипът от учители и броят на учениците, обучавани във ВПУ „Аргира Жечкова“.

Учебната 2012/2013 година ВПУ „Аргира Жечкова“ е преобразувано в Средно общообразователно училище със Заповед № РД-14-110 на Министъра на образованието, младежта и науката.

И така до днес.

Нижат се дните, осеяни с дух на ентусиазъм и творчество, носещи пламъка на голямата цел.